ПРЕСИНГ | Година, 2018

Монографија

MONOGRAFIJA

 

 

 

 

 

 

Флаер

Komora trifold web 18.07.2017 001

Cert Logo DAS 9001 web

 

Брошура

Broshura Komora web 18.07.2017 001

2. Во која форма сакате да го добивате списанието на Комората - ПРЕСИНГ?

ПРЕСИНГ БР. 40

ПРЕСИНГ БР. 40

ПРЕСИНГ број 40 се издаде заедно со списанието ПОРТА3. Од наредниот број продолжуваме со стандардната самостојна издавачка политика.

Преземи го бројот

Пресинг 38
Pin It

pdf iconПРЕСИНГ БР.38

 

МЕНАЏМЕНТ

Инженерскиот менаџмент е одговорен за организирање и управување со процесите и работите во инженерството, а со цел да ја зголеми неговата продуктивност и ефикасност. Добриот менаџмент преку детално и системско планирање и оптимизација може да обезбеди поголема конкурентност и зголемен профит за фирмите.
Се чини дека слабата конкуренција на домашниот пазар и бавната економија во минатото го ограничија градежниот развој. Останаа малку фирми кои се подготвени да работат на посериозни проекти со ограничен буџет и времетраење. 
Состојбата денеска е изменета и капиталните инвестиции во инфраструктурните проекти изминативе неколку години го раздвижија градежниот сектор, а со тоа и пазарот на трудот. На него се бара инженер повеќе, а најмногу недостига искусен среден и висок менаџерски кадар. Oттука и потребата фирмите континуирано да вложуваат за подигање на технички и менаџерски компетенции на својот инженерски кадар. 
За да се биде менаџер, прво мора да се биде добар инженер. Но, не и секој добар инженер може да биде успешен менаџер. Тој треба да има посебен сет на способности, технички вештини и персонални квалитети. За да се биде успешен и добар менаџер треба да се биде личност која мотивира, која е креативна и исполнителна.
Уште повеќе за квалитетен менаџер потребна е стручност од повеќегодишна работа на големи проекти. Од факултетските клупи излегуваат инженерски кадри со солидни теоретско-стручни компетенции на кои генерално им недостасуваат практични знаења. Трансферот на практичните знаење треба да се случува на работните места, во фирмите при извршување на секојдневните задачи, но и преку обуки и стручни курсеви, како и посети на семинари и саеми.
Доброто менаџирање на проектите преку намалување на непредвидените трошоци и ризици носи одредени придобивки за фирмите и ја забрзува нивната реализација. Потребата од поквалитетно менаџирање е особено значајна за градежните фирми кои учествуваат на проекти финансирани од европските фондови и банки. Кај нив примената на ФИДИК-моделите на договори кои детално ги уредуваат меѓусебните односи, права и обврски на сите чинители во градбата е задолжителна. Но, за спроведување на проектите според ФИДИК потребни се професионалци коишто ги познаваат овие модели.
Напредокот на инженерството е тесно поврзан со унапредувањето на менаџерските способности на инженерите. Секоја фирма е онолку успешна колку што вложува во својот менаџерски кадар, а достигнувањата на фирмата ги прават личните достигнувања на вработените.

 

Доц. д-р Јосиф Јосифовски
Главен и одговорен уредник на „Пресинг“