ПРЕСИНГ | Година, 2015

Монографија

MONOGRAFIJA

 

 

 

 

 

 

Флаер

Komora trifold web 18.07.2017 001

Cert Logo DAS 9001 web

 

Брошура

Broshura Komora web 18.07.2017 001

2. Во која форма сакате да го добивате списанието на Комората - ПРЕСИНГ?

ПРЕСИНГ БР. 40

ПРЕСИНГ БР. 40

ПРЕСИНГ број 40 се издаде заедно со списанието ПОРТА3. Од наредниот број продолжуваме со стандардната самостојна издавачка политика.

Преземи го бројот

Пресинг 23
Pin It

pdf icon ПРЕСИНГ БР.23

ЕНЕРГЕТСКИ РАБОТИ

Енергијата и природните ресурси се основни предуслови за одржување на животот и развојот на општеството. Постојаниот прираст на популацијата, економскиот развој и зголемениот стандард на живеење влијае врз потребите од енергија која во нашиот случај бележи стабилен годишен пораст меѓу 2% и 3%. Фосилните горива се наши основни енергенси со повеќе од 60% учество во вкупната енергија. Современтите трендови опишани во најновите европски стратегии, на кои и Р. Македонија е потписник, бараат намалување на оваа зависност преку инвестиции во алтернативни обновливи извори на енергија со што до 2020 година тие треба да претставуваат повеќе од 20% од вкупната енергија. Правилното искористување на изворите на енергија и прудентни мерки за енергетска ефикасност ќе доведат до ценовна стабилност и сигурност во снабдувањето со енергија, токму затоа „енергетските работи“ се тема во овој 23-ти „Пресинг“ кој анализира, критикува и советува.

ДОЦ. Д-Р ЈОСИФ ЈОСИФОВСКИ
Главен и одговорен уредник
на „Пресинг“