Печати

Членови и нивни заменици во Надзорниот одбор на Комората се:

  1. Кристинка Радевски - Претседател на надзорен одбор
  2. Ратко Станојковски - Заменик претседател
  3. Д-р Милорад Јовановски - член на надзорен одбор
  4. Зоран Мирчевски - член на надзорен одбор
  5. Дурим Фетаху - заменик член
  6. Катарина Манчева - заменик член