Stampa

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА НОВИ ОВЛАСТУВАЊА

БАРАЊА ЗА НОВИ ОВЛАСТУВАЊА e aplikacija2

pdf icon Барање за издавање овластување за изработка на проектна документација на градби
Големина: 331 KB | Тип: PDF документ
pdf icon Барање за издавање овластување за ревизија на проектна документација на градби
Големина: 329 KB | Тип: PDF документ
pdf icon Барање за издавање овластување за надзорен инженер за градби
Големина: 318 KB | Тип: PDF документ
pdf icon Барање за издавање овластување за изведба на градби
Големина: 320 KB | Тип: PDF документ
pdf icon

Барање за издавање овластување за урбанистичко планирање
Големина: 1,14 MB | Тип: PDF документ


 

РЕФЕРЕНТНИ ЛИСТИ


Референтна листа за сите дејности освен урбанизам
Големина:54 KB| Тип:DOC документ
word doc 16x32 Референтна листа – урбанизам
Големина:35 KB| Тип:DOC документ

 

УПЛАТА ЗА ДОМАШНИ ФИЗИЧКИ ЛИЦА


Уплатата за зачленување во Комората на овластени архитекти и овластени инженери, се врши на

    1. Годишна членарина за <........година>, 3075, 00 ден. (50 евра)
    2. За овластување, 3.000,00 ден.
Забелешка: Годишната членарина во Комората до 2012 година, изнесувала 4.920,00 ден. (80 евра)