Печати

Согласно Правилникот од Министерството за транспорт и врски, може да се продолжаи само она овластување 
чија важност истекува не повеќе од 30 дена од денот на поднесување на ова барање.

Забелешка: Годишната членарина во Комората 2012 година изнесувала 4.920,00 ден. (80 евра)

 

БАРАЊА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ОВЛАСТУВАЊЕ 

word icon Барање за продолжување на овластувањето
Големина: 488 KB | Тип: DOCX документ
word icon Барање за продолжување овластување / издавање Потврда за вршење на стручна ревизија на планска документација
Големина: 109 KB | Тип: DOCX документ
word icon Барање за продолжување овластување за изработка на урбанистичка планска документација
Големина: 109 KB | Тип: DOCX документ

ПРАВИЛНИК И БАРАЊЕ ЗА МИРУВАЊЕ НА ЧЛЕНСТВО ВО КОМОРАТА 

pdf icon Правилник за мирување на членство во Комората
Големина: 1.399 KB | Тип: PDF документ
pdf icon Барање за мирување на членството во Комората
Големина: 235 KB | Тип: PDF документ

Пример уплатница ПП 10 за продолжување овластување

Nalog PP10