Членови на Управниот Одбор на Комората

Pin It

 

Управниот одбор на Комората брои 9 члена и го сочинуваат перманентни и ротациони членови.

Перманентни членови на Управниот одбор се:

  • Претседателот на Комората
  • Потпретседателот на Комората
  • Раководителите на петте професионални одделенија со најголем број матични членови.

 Ротациони членови на Управниот одбор се:

  • Два претставника од сите останати помали професионални одделенија, кои ротираат секоја година во рамките на четиригодишниот мандат.

1.Проф. д-р Миле Димитровски
Претседател УО и на Комората на овластени архитекти и овластени инженери
Професор Миле Димитровски е дипломиран машински инженер, редовен професор на Машинскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методиј во Скопје. Автор е на 21 учебник/скрипти и на преку 70 научни трудови од областа на енергетиката, моторите, екологијата итн.  Во своето богато експретско искуство, бил носител на бројни признанија и награди од домашен и меѓународен карактер.
2.Раде Лазаревски
Потпретседател на Комората на овластени архитекти и овластени инженери
3.Реџеп Асани, диа
Раководител на одделението за архитекти
4.Проф. д-р Петар Цветановски
Раководител на одделението на градежни инженери
5.Владко Тодоровски
Раководител на одделението на електро инженери
6.Димче Галовски
Раководител на одделението на машински инженери
7.М-р Жаклина Ангеловска
Раководител на одделението на урбанисти и планери
8.Проф. д-р Ванчо Донев
Раководител на одделенито на инженери за ППЗ и ЗПР
9.Проф. д-р Јован Јованов
Раководител на одделенито на инженери по геодезија

 

 

 

 

 

Постојани и ротациони членови на Управниот одбор на Комората со мандат 10.2017 - 10.2018

UO Rotacija 2017

 

Постојани и ротациони членови на Управниот одбор на Комората со мандат 10.2016 - 10.2017

Komora struktura na komorata 10.2016 10