Апликација за нови овластување

Pin It

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА НОВИ ОВЛАСТУВАЊА

1) Барање за овластување 5) Кратка биографија (CV)
2) Референтна листа (мин.3 референци) 6) Вкупен стаж од ПИОМ (M4)
3) Копија од диплома заверена на нотар 7) Уплатница од 3000,00 ден по барање
4) Уверение за Државјанство  

 

БАРАЊА ЗА НОВИ ОВЛАСТУВАЊА 

pdf icon Барање за издавање овластување за изработка на проектна документација на градби
Големина: 331 KB | Тип: PDF документ
pdf icon Барање за издавање овластување за ревизија на проектна документација на градби
Големина: 329 KB | Тип: PDF документ
pdf icon Барање за издавање овластување за надзорен инженер за градби
Големина: 318 KB | Тип: PDF документ
pdf icon Барање за издавање овластување за изведба на градби
Големина: 320 KB | Тип: PDF документ
pdf icon

Барање за издавање овластување за урбанистичко планирање
Големина: 1,14 MB | Тип: PDF документ


РЕФЕРЕНТНИ ЛИСТИ

Референтна листа за сите дејности освен урбанизам
Големина:54 KB| Тип:DOC документ
word doc 16x32 Референтна листа – урбанизам
Големина:35 KB| Тип:DOC документ

 

УПЛАТА ЗА ДОМАШНИ ФИЗИЧКИ ЛИЦА

Уплатата за зачленување во Комората на овластени архитекти и овластени инженери, се врши на

  • Уплатница ПП 10
  • Жиро сметка: 250 001 002 332 248
  • Банка: Шпаркасе Банка
  • Примач: Комора на овластени архитекти и овластени инженери
  • Цел на дознака:
  1. Годишна членарина за <20XX година>,  3075, 00 ден. (50 евра)
  2. За овластување,  3.000,00 ден.
Забелешка: Годишната членарина во Комората до 2012 година, изнесувала 4.920,00 ден. (80 евра)