Монографија

MONOGRAFIJA

 

 

 

 

 

 

Флаер

Komora trifold web 18.07.2017 001

Брошура

Broshura Komora web 18.07.2017 001

Монографија Инженерски прстен

MonografijaInzPrsten

 

 

 

 

 

 

2. Во која форма сакате да го добивате списанието на Комората - ПРЕСИНГ?

Cert Logo DAS 9001 web

 

Pin It

Врз основа на член 26-а од Законот за заштита на лични податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2005, 103/2008, 124/2010, 135/2011, 43/2014, 153/2015 и 99/2016 и член 21 од Статутот на Комората на овластени архитекти и овластени инженери, Претседателот на Комората донесе Решение за именување на офицер за заштита на лични податоци со бр.04-188 од 14.02.2018 година, со кое Генералниот секретар на Комората, Димче Атанасовски, е назначен за офицер за заштита на личните податоци за Комората на овластени архитекти и овластени инженери на Република Македонија.

Задолженијата на офицерот за заштита на лични податоци произлегуваат од материјалниот Закон за заштита на лични податоци и од интерните акти на Комората.